⏰Försäljningen slutar maj 21⏰ 20-50% rabatt + fri frakt

INTEGRITETSPOLICY

Vi tar din integritet på allvar och denna integritetspolicy förklarar hur primdog.se (kollektivt ”vi”, ”oss” eller ”vår”) samlar in, använder, delar och behandlar din information.

Insamling Och Användning Av Personuppgifter

Personuppgifter är information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera dig. Personuppgifter omfattar även anonyma uppgifter som är kopplade till information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera dig. Personuppgifter omfattar inte uppgifter som har anonymiserats eller aggregerats på ett oåterkalleligt sätt så att de inte längre kan göra det möjligt för oss att identifiera dig, vare sig i kombination med annan information eller på annat sätt.

Främjande Av Säkerhet Och Trygghet

Vi följer principerna om laglighet, legitimitet och öppenhet, använder och behandlar de minsta uppgifterna inom ett begränsat syfte och vidtar tekniska och administrativa åtgärder för att skydda uppgifternas säkerhet. Vi använder personuppgifter för att hjälpa till att verifiera konton och användaraktivitet samt för att främja säkerhet och trygghet, till exempel genom att övervaka bedrägerier och utreda misstänkt eller potentiellt olaglig aktivitet eller överträdelser av våra villkor eller policyer. Sådan behandling grundar sig på vårt legitima intresse av att hjälpa till att garantera säkerheten för våra produkter och tjänster.

Här är en beskrivning av de typer av personuppgifter som vi kan samla in och hur vi kan använda dem:

Vilka personuppgifter vi samlar in

 • Uppgifter som du lämnar:
  Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar när du använder våra produkter och tjänster eller på annat sätt interagerar med oss, t.ex. när du skapar ett konto, kontaktar oss, deltar i en online-enkät, använder vår online-hjälp eller vårt online-chattverktyg. Om du gör ett köp samlar vi in personuppgifter i samband med köpet. Dessa uppgifter omfattar dina betalningsuppgifter, t.ex. ditt kredit- eller betalkortsnummer och annan kortinformation, och annan konto- och autentiseringsinformation samt fakturerings-, leverans- och kontaktuppgifter.
 • Uppgifter om användningen av våra tjänster och produkter:
  När du besöker våra webbplatser kan vi samla in data om vilken typ av enhet du använder, enhetens unika identifierare, enhetens IP-adress, ditt operativsystem, vilken typ av webbläsare du använder, användningsinformation, diagnostisk information och platsinformation från eller om de datorer, telefoner eller andra enheter på vilka du installerar eller får tillgång till våra produkter eller tjänster. Om det finns tillgängligt kan våra tjänster använda GPS, din IP-adress och andra tekniker för att fastställa en enhets ungefärliga plats för att vi ska kunna förbättra våra produkter och tjänster.

Hur Vi Använder Dina Personuppgifter

Generellt sett använder vi personuppgifter för att tillhandahålla, förbättra och utveckla våra produkter och tjänster, för att kommunicera med dig, för att erbjuda dig riktade annonser och tjänster samt för att skydda oss och våra kunder.

 • Tillhandahålla, förbättra och utveckla våra produkter och tjänster:
  Vi använder personuppgifter för att hjälpa oss att tillhandahålla, förbättra och utveckla våra produkter, tjänster och reklam. Detta inkluderar användning av personuppgifter för ändamål som dataanalys, forskning och revisioner. Sådan behandling grundar sig på vårt legitima intresse av att erbjuda dig produkter och tjänster och för kontinuitet i verksamheten. Om du deltar i en tävling eller annan kampanj kan vi använda de personuppgifter du tillhandahåller för att administrera dessa program. Vissa av dessa aktiviteter har ytterligare regler som kan innehålla ytterligare uppgifter om hur vi använder personuppgifter, så vi uppmanar dig att läsa dessa regler noggrant innan du deltar.
 • Kommunicera med dig:
  Vi kan använda personuppgifter för att skicka dig marknadsföringsmeddelanden om våra egna produkter och tjänster, kommunicera med dig om ditt konto eller dina transaktioner och informera dig om våra policyer och villkor. Om du inte längre vill ta emot e-postkommunikation i marknadsföringssyfte, vänligen Kontakta Oss för att välja bort detta. Vi kan också använda dina uppgifter för att behandla och svara på dina förfrågningar när du Kontaktar Oss. Med förbehåll för ditt föregående uttryckliga samtycke kan vi komma att dela dina personuppgifter med tredjepartspartner som kan komma att skicka marknadsföringsmeddelanden till dig i samband med deras produkter och tjänster. Med förbehåll för ditt uttryckliga samtycke i förväg kan vi använda personuppgifter för att anpassa din upplevelse av våra produkter och tjänster och på tredje parts webbplatser och applikationer och för att avgöra hur effektiva våra reklamkampanjer är.

OBS: För någon av de användningar av dina uppgifter som beskrivs ovan och som kräver ditt föregående uttryckliga samtycke, observera att du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Definition av ”Cookies”

Cookies är små textbitar som används för att lagra information i webbläsare. Cookies används ofta för att lagra och ta emot identifierare och annan information på datorer, telefoner och andra enheter. Vi använder också annan teknik, inklusive data som vi lagrar i din webbläsare eller enhet, identifierare som är kopplade till din enhet och annan programvara, för liknande ändamål. I den här cookieförklaringen hänvisar vi till alla dessa tekniker som ”cookies”.

Användning av Cookies

Vi använder cookies för att tillhandahålla, skydda och förbättra våra produkter och tjänster, t.ex. genom att anpassa innehåll, erbjuda och mäta annonser, förstå användarbeteende och tillhandahålla en säkrare upplevelse. Observera att de specifika cookies som vi kan använda varierar beroende på vilka specifika webbplatser och tjänster du använder.

Utlämnande av Personuppgifter

Vi gör vissa personuppgifter tillgängliga för strategiska partners som samarbetar med oss för att tillhandahålla våra produkter och tjänster eller hjälpa oss att marknadsföra oss till kunder. Personuppgifter kommer endast att delas av oss med dessa företag för att tillhandahålla eller förbättra våra produkter, tjänster och reklam; de kommer inte att delas med tredje part för deras egna marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.

Utlämnande Eller Lagring, Överföring Och Behandling Av Uppgifter

 • Uppfyllande av rättsliga skyldigheter:
  På grund av de obligatoriska lagarna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i det land där användaren bor finns eller har uppstått vissa rättsliga handlingar och vissa rättsliga skyldigheter måste uppfyllas. Behandling av personuppgifter för EES-invånare – Som beskrivs nedan kommer vår behandling av dina personuppgifter att legitimeras om du är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES): När vi kräver ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter kommer sådan behandling att motiveras i enlighet med artikel 6(1) i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) (”GDPR”).
 • I syfte att genomföra eller tillämpa denna artikel på ett rimligt sätt:
  Vi kan dela personuppgifter med alla våra närstående företag. I händelse av en fusion, omorganisation, förvärv, joint venture, överlåtelse, avknoppning, överföring eller försäljning eller avyttring av hela eller delar av vår verksamhet, inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden, kan vi överföra alla personuppgifter till den berörda tredje parten.  Vi kan också komma att lämna ut personuppgifter om vi i god tro bedömer att det är rimligt nödvändigt att lämna ut dem för att skydda våra rättigheter och vidta tillgängliga åtgärder, tillämpa våra villkor, utreda bedrägerier eller skydda vår verksamhet eller våra användare.
 • Rättslig efterlevnad och säkerhet eller skydd av andra rättigheter
  Det kan vara nödvändigt för oss att avslöja personuppgifter – enligt lag, rättsliga förfaranden, rättstvister och/eller förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter inom eller utanför ditt hemland – genom lag, rättsliga förfaranden, rättstvister och/eller förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter inom eller utanför ditt hemland. Vi kan också komma att lämna ut personuppgifter om vi anser att det är nödvändigt eller lämpligt att lämna ut dem för nationell säkerhet, brottsbekämpning eller andra frågor av allmän vikt.

Barn

Våra produkter och tjänster är avsedda för vuxna. Därför samlar vi inte medvetet in, använder eller avslöjar uppgifter från barn under 16 år. Om vi får reda på att vi har samlat in personuppgifter om ett barn under 16 år, eller motsvarande minimiålder beroende på jurisdiktion, kommer vi att vidta åtgärder för att radera uppgifterna så snart som möjligt. Kontakta Oss omedelbart om du får kännedom om att ett barn under 16 år har lämnat personuppgifter till oss.

Dina Rättigheter

Vi vidtar rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt att få tillgång till, korrigera eller radera de personuppgifter som vi samlar in. Du har också rätt att när som helst begränsa eller invända mot fortsatt behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat och standardiserat format. Du kan lämna in ett klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten om behandlingen av dina personuppgifter. För att skydda integriteten och säkerheten för dina personuppgifter kan vi komma att begära uppgifter från dig för att kunna bekräfta din identitet och din rätt att få tillgång till sådana uppgifter, samt för att söka efter och ge dig de personuppgifter som vi har. Det finns fall där tillämpliga lagar eller myndighetskrav tillåter eller kräver att vi vägrar att tillhandahålla eller raderar vissa eller alla personuppgifter som vi har. Du kan Kontakta Oss för att utöva dina rättigheter. Vi kommer att svara på din begäran inom en rimlig tidsram, och under alla omständigheter inom mindre än 30 dagar.

Webbplatser Och Tjänster Från Tredje Part

När en kund använder en länk till en tredje parts webbplats som har ett förhållande till oss, tar vi inte på oss någon skyldighet eller ansvar för en sådan policy på grund av tredje partens sekretesspolicy. Våra webbplatser, produkter och tjänster kan innehålla länkar till eller möjlighet för dig att få tillgång till tredje parts webbplatser, produkter och tjänster. Vi är inte ansvariga för den sekretesspolicy som tillämpas av dessa tredje parter och vi är inte heller ansvariga för den information eller det innehåll som deras produkter och tjänster innehåller. Denna integritetspolicy gäller endast uppgifter som samlas in av oss genom våra produkter och tjänster. Vi uppmanar dig att läsa sekretesspolicyn för varje tredje part innan du fortsätter att använda deras webbplatser, produkter eller tjänster.

Datasäkerhet, Integritet Och Lagring Av Data

Vi använder rimliga tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda och hjälpa till att förhindra obehörig åtkomst till dina uppgifter och för att korrekt använda de uppgifter vi samlar in. Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag.

Ändringar I Denna Integritetspolicy

Vi kan komma att ändra denna sekretesspolicy regelbundet för att hålla jämna steg med ny teknik, branschpraxis och lagstadgade krav, bland annat av andra skäl. Din fortsatta användning av våra produkter och tjänster efter det att sekretesspolicyn har trätt i kraft innebär att du accepterar den reviderade sekretesspolicyn. Om du inte godkänner den reviderade sekretesspolicyn bör du avstå från att använda våra produkter eller tjänster och Kontakta Oss för att stänga ett eventuellt konto som du har skapat.

Kontakta Oss

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy eller dess genomförande, så här kan du nå oss: info@primdog.se.